Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Nr 2 im. Fryderyka Chopina
ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa

REKRUTACJA 2015/16 - KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
Po wypełnieniu formularza proszę nacisnąć na samym dole strony przycisk "wyślij".
 
UWAGA!!! Wypełnienie pól oznaczonych znakiem (*) jest wymagane!
 
SEKCJA/WYDZIAŁ (*)

  PAGH - perkusja, akordeon, gitara, harfa
  KOiMD - klawesyn, organy i muzyka dawna

Uwaga!
Przypominamy, że termin przyjmowania zgłoszeń na wszystkie wydziały upływa 30.04.2015.
W tym dniu formularz zostanie wyłączony.
SPECJALNOŚĆ /
INSTRUMENT GŁÓWNY:
(*)
Dla wydziału rytmiki w polu instrument proszę wpisać "rytmika".
WOKALISTYKA:
Dla wydziału wokalno-aktorskiego w polu instrument proszę wpisać "śpiew solowy".
Dla wydziału wokalno-estradowego w polu instrument proszę wpisać "wokalistyka estradowa"
Dla wydziału jazzu w polu instrument proszę wpisać "wokalistyka jazzowa".
 
1. Nazwisko i Imię - proszę wpisać we właściwe pola!
Nazwisko (*)
Imię (*)
Pesel (*)
 
2. Data i miejsce urodzenia

Data

Miejsce urodzenia

Województwo

 
3. Adres zameldowania

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Dzielnica

Powiat

(*)

Województwo

 
4. Nazwiska i imiona rodziców
Matka:
Ojciec:
 
5. Dane kontaktowe
    TELEFONY
Kandydat (ka) (*)

Ojciec

Matka

 
    ADRES EMAIL
Kandydat (ka) (*)
Ojciec
Matka
 
7. Miejsce zamieszkania w czasie trwania nauki
 
 
9. Prosimy o podanie informacji czy w trakcie trwania egzaminów wstępnych kandydat będzie korzystał z Akompaniatora szkolnego
dotyczy: Wydziału Jazzu, Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Wydziału Wokalno-Estradowego
Kandydaci na pozostałe wydziały zaznaczają NIE
TAK NIEproszę zaznaczyć właściwą opcję (*)
 
DANE DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO KANDYDATA
 
1. Ilość lat nauki muzyki (wpisać cyfrą):
(*) Szkoła muzyczna - państwowa lub prywatna z uprawnieniami szkoły publicznej

Szkoła Muz. I st. -
cykl 4 letni (*)

Szkoła Muz. I st. -
cykl 6-letni (*)

Szkoła Muzyczna II st. (*)

Prywatna Szkoła Muzyczna

Ognisko muzyczne (lekcje)

Bez przygotowania muzycznego

 
2. Nazwa i adres szkoły muzycznej, do której kandydat uczęszczał

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu głównego

Rok ukończenia szkoły

 
3. Specjalność (instrument):
 
 
Życiorys
Data zgłoszenia:
(*)
 
KANDYDAT WYPEŁNIAJĄCY ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ NA EGZAMIN WYMIENIONE PONIŻEJ DOKUMENTY.
KANDYDACI, KTÓRZY NIE DOPEŁNIĄ POWYŻSZEGO WYMOGU NIE BĘDĄ MOGLI PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU!!!


Wszystkie dokumenty należy składać w białej, wiązanej teczce, z adnotacją zawierającą: imię i nazwisko kandydata oraz nazwę sekcji, do której kandydat zadaje.
 1. Świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia lub aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do niej (nie obowiązuje kandydatów bez przygotowania muzycznego)
   
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum muzycznego (dla kandydatów do kl. IV)
   
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, średniej ogólnokształcącej, zawodowej licealnej lub zaświadczenie o uczęszczaniu do takiej szkoły lub na studia
   
 4. Opinia ze szkoły muzycznej - obowiązuje kandydatów którzy w tym roku ukończyli szkołę muzyczną niższego stopnia.
   
 5. 3 fotografie, podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia)
   
 6. Odpis metryki urodzenia
   
 7. Świadectwa lekarskie:
wszyscy kandydaci - kopie ostatniego bilansu zdrowia kandydata, ewentualnie zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia
Wydział Wokalno-Aktorski
Wokalistyka Jazzowa
- zaświadczenie od lekarza foniatry stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia wokalnego
Wydział Wokalno-Estradowy - zaświadczenie od lekarza foniatry stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia wokalnego na podstawie badania endoskopowego krtani.
- do zaświadczenia lekarskiego kandydat jest zobowiązany dołączyć film lub zdjęcie krtani z oceny endoskopowej;
- zaświadczenie od lekarza ortopedy, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajęć z tańca.
Wydział Rytmiki - zaświadczenie od lekarza ortopedy, stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na Wydziale Rytmiki

 
UWAGA:
Kandydatów przystępujących do egzaminów wstępnych na jeden wydział prosimy o wpłacenie darowizny na rzecz Rady Rodziców w wysokości 50,00 zł.
W przypadku zdawania na dodatkowe Wydziały prosimy o powiększenie darowizny o 20,- zł za każdy kolejny Wydział.
Osoby chcące korzystać z akompaniatora zapewnianego przez Radę Rodziców proszone są o powiększenie darowizny o dodatkową kwotę 25,00 (Wydział Jazzu) lub 50,00 zł - (Wydział Wokalno-Aktorski, Wydział Wokalno-Estradowy).
Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto bankowe Rady Rodziców najpóźniej tydzień przed egzaminem.
 • Dane do przelewu:
  Rada Rodziców przy ZPSM im. F. Chopina
  ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa
  Konto: Bank BPH S.A. O/Warszawa, ul. Świętokrzyska 14, numer 95 1060 0076 0000 3200 0138 7453
  W tytule przelewu należy wpisać: "Darowizna - Nazwisko i Imię, Instrument".
 

"Poprzez wysłanie informacji zawartych w tym formularzu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz do wszelkiego rodzaju dokumentacji przebiegu nauczania (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833)."
      

(*) - pole wymagane